MENU

VOVOLAND detské ihrisko

GDPR

Účinné od: 23.01.2020.

Úvod
Je pre nás veľmi dôležité, aby sme dodržiavali platné predpisy a zákony o ochrane údajov, preto v nasledujúcom texte podrobne popisujeme kroky a procesy ochrany údajov súvisiace so zhromažďovaním údajov na stránke www.vovoland.sk.

Údaje spracúva spoločnosť „Vovoland“.

Typy osobných údajov a ich rozsah
Osobné údaje: údaje, ktoré jednoznačne umožňujú presnú identifikáciu jednotlivca.

Na stránke www.vovoland.sk spracúvame nasledujúce osobné údaje s presným uvedením právneho základu:

KOMUNIKAČNÉ ÚDAJE

Patria sem všetky správy, ktoré nám pošlete prostredníctvom webovej stránky, e-mailu, príspevkov na sociálnych sieťach alebo akejkoľvek formy komunikácie. Tieto údaje sa spracúvajú a uchovávajú, aby sme mohli plniť objednávky a poskytnúť základ pre rozhodnutie v prípade akýchkoľvek právnych nárokov.

Naším právnym základom na spracúvanie týchto údajov je preukázateľný záujem používateľa o naše aktivity, ktorý sa nám prejavuje v správach, ktoré nám posiela.

ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVI

Ktoré zahŕňajú všetky údaje týkajúce sa nákupu produktov a služieb, ako je meno zákazníka, dodacia a fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o zakúpenom produkte. Tieto údaje sa spracúvajú s cieľom zabezpečiť úspešné vybavenie objednávok a viesť právne správnu evidenciu nákupov.

Právnym základom na uchovávanie údajov je plnenie zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou „VovoLand“, ktorá vzniká na základe objednávky.

ÚDAJE UŽÍVATEĽA

Patria sem údaje vytvorené počas používania webovej lokality, ktoré nám umožňujú zabezpečiť technickú prevádzku lokality, udržiavať bezpečnosť lokality, viesť záznamy o aktivitách používateľov a zabezpečiť im prístup k najrelevantnejšiemu obsahu.

Právnym základom spracovania údajov je jednoznačný záujem používateľa o naše činnosti, ktoré sú potrebné na zabezpečenie a uchovávanie údajov pre technické fungovanie stránky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Patria sem údaje vytvorené počas používania stránky, ako napríklad IP adresa, prihlasovacie údaje, údaje o prehliadači, čas strávený na jednotlivých stránkach, zobrazenia stránok a navigačné cesty, počet a čas návštev stránky, časové pásma a zariadenie, ktoré používate na zobrazenie stránky.

Zdrojom údajov je náš analytický softvér.

Tieto údaje spracúvame s cieľom analyzovať správanie používateľov na stránke, udržiavať našu stránku bezpečnú a pochopiť užitočnosť našich marketingových rozhodnutí.

Právnym základom na spracovanie týchto údajov je jednoznačný záujem používateľa o naše aktivity, ktorý nám umožňuje spracúvať tieto údaje v súlade s bezpečnostnými požiadavkami a používať ich na zlepšenie nášho podnikania pre efektívnejšie operácie.

MARKETINGOVÉ ÚDAJE

Ktoré zahŕňajú preferencie návštevníkov, aký marketingový obsah od nás preferujú dostávať. Tieto údaje spracúvame na umožnenie účasti v lotériách a na zasielanie reklamy súvisiacej s našimi produktmi/službami, o ktoré používateľ prejavil záujem.

Právnym základom na spracovanie údajov je jednoznačný záujem používateľa o naše aktivity, čo nám umožňuje spracúvať tieto údaje v súlade s bezpečnostnými požiadavkami a využívať ich na zvýšenie obchodnej činnosti pre efektívnejšie fungovanie.

Z času na čas môžeme zhromaždené údaje použiť na účely, ako je poskytovanie cielených, relevantných reklám na platforme Facebook™ a rôznych dynamických reklamných platformách a na meranie účinnosti našich reklám.

Právnym základom na spracovanie údajov je jednoznačný záujem používateľa o naše aktivity, ktorý nám umožňuje spracúvať tieto údaje v súlade s bezpečnostnými požiadavkami a používať ich na zvýšenie obchodu pre efektívnejšie operácie.

V rámci našich činností NEZHĽADÁVAME citlivé údaje, ako sú etnický pôvod, náboženské presvedčenie, sexuálny život a orientácia, politické názory a členstvo v odboroch alebo zdravotný stav, a genetické alebo biometrické údaje.

Metódy zhromažďovania údajov
Osobné údaje môžeme zhromažďovať spôsobmi, ktoré nám používateľ poskytne priamo (napríklad zadaním objednávky alebo zaslaním správy).

Okrem toho sa určité informácie môžu zhromažďovať automaticky pri používaní webovej lokality, napríklad poskytnutím formulára alebo zaslaním správy, ako napr. „cookies“ a podobných technológií. Tie sa aktivujú až po udelení súhlasu používateľa.

Viac informácií nájdete v našom vyhlásení o súboroch cookie.

Niektoré údaje získavame od externých partnerov, ako sú poskytovatelia analytických služieb, napríklad Google (partner mimo EÚ), reklamné siete, napríklad Facebook™ (partner mimo EÚ).

NAŠE PRAKTICKÉ KROKY V OBLASTI OCHRANY ÚDAJOV
Pre správcu údajov je mimoriadne dôležité chrániť údaje používateľov a dodržiavať platné právne predpisy. Preto:

Po vykonaní posúdenia vplyvu stránky na ochranu osobných údajov sme zostavili zoznam zhromažďovaných údajov, ich nevyhnutnosť a právny základ a ich súlad s právnymi predpismi.
Preto sme ochranu osobných údajov na stránke www.vovoland.sk zaradili medzi priority a vynaložili sme značné úsilie na zabezpečenie bezpečného zhromažďovania informácií, ktoré stránka zhromažďuje.
Na ochranu údajov odoslaných vo formulároch a generovaných na stránke používame na celej stránke certifikáciu SSL (certifikácia Let’s Encrypt Authority X3).
Na ochranu stránky pred útokmi používame prémiový bezpečnostný softvér (Wordfence Security), ktorý zabezpečuje bezpečnosť stránky. „Brute Force“ a vírusové útoky na uložené údaje.
Údaje o nákupoch a používateľoch sú v databázach stránky uložené v zašifrovanej (pseudonymizovanej) podobe, takže ich nemôžu čítať externé strany.
V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov poskytujeme používateľom formuláre, prostredníctvom ktorých môžu požiadať o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, upraviť alebo vymazať svoje osobné údaje.
Z času na čas je potrebné, aby naše podnikanie poskytlo údaje našim partnerom poskytujúcim služby (napr. poskytovateľovi hostingu, softvéru na zasielanie informačných bulletinov). V takýchto prípadoch sa vždy rozhodneme dodržiavať požiadavky nariadenia GDPR a v prípade partnera so sídlom v USA sa zapojiť do iniciatívy EU-US Privacy Shield a podpísať s ním zmluvu o správe údajov, čím sa zabezpečí zodpovedná správa údajov.

Marketingová komunikácia
Marketingová komunikácia je pre podnikanie nevyhnutná. Právnym základom na spracúvanie údajov v tejto súvislosti je prejavenie záujmu o naše služby alebo výslovný súhlas používateľov.

Podľa nariadenia Európskej únie o ochrane súkromia a elektronických komunikáciách (PECR) zasielame marketingovú komunikáciu našim používateľom, ak u nás nakúpili alebo výslovne súhlasili so zasielaním marketingovej komunikácie.

Vo všetkých prípadoch vám poskytneme viditeľné prostriedky na odhlásenie a zrušenie odberu týchto správ. Odkaz na odhlásenie nájdete na konci každého e-mailu alebo môžete požiadať o vyradenie z našej databázy zaslaním e-mailu na adresu vovoland@vovoland.sk.

Môžeme tiež zasielať správy na odhlásenie sa z odberu marketingovej komunikácie, ale len v súvislosti s plnením objednávok.

UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Z času na čas je potrebné zdieľať určité osobné údaje s niektorými našimi partnermi, aby sme zachovali bežnú obchodnú činnosť:

poskytovateľom IT služieb a poskytovateľom služieb, ktorí odstraňujú problémy a udržiavajú počítačové systémy
špecializovaným partnerom, ako sú právnici, účtovníci, bankári, poisťovne
Účtovníci, audítori, účtovníci, účtovníci, audítori, účtovníci, účtovníci, účtovníci atď.
Medzinárodné prenosy údajov

Z času na čas musíme zdieľať údaje používateľov s partnermi mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), aby sme mohli udržiavať naše podnikanie.

V mnohých prípadoch krajiny mimo EHP neposkytujú rovnakú úroveň ochrany údajov a európske právo zakazuje vývoz údajov, pokiaľ nie sú splnené príslušné podmienky.

Vždy, keď sa osobné údaje prenášajú mimo EHP, podnikneme okrem krokov uvedených v časti 4 aj nasledujúce kroky, aby sme zabezpečili bezpečné spracovanie údajov:

Údaje budeme prenášať len do krajín, ktoré Európska komisia považuje za vhodné z hľadiska bezpečnosti údajov.
Používame len služby so sídlom v USA, ktoré sú súčasťou štítu na ochranu súkromia medzi EÚ a USA.
Ak uvedené podmienky nie sú splnené, budeme žiadať používateľov o výslovný súhlas s prenosom údajov. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

Odkazy na externé stránky

Táto stránka môže príležitostne obsahovať odkazy na externé stránky alebo môže obsahovať úryvky kódu vložené do stránky, ktoré poskytujú funkcie pre externé služby.

Kliknutie na tieto odkazy alebo používanie vložených riešení môže externým partnerom umožniť zhromažďovať informácie o používateľoch.

Hoci sa snažíme partnerov vhodne preveriť, nemáme kontrolu nad ich postupmi ochrany osobných údajov a nezodpovedáme za ich postupy ochrany osobných údajov.

Trvanie spracovania údajov
Údaje používateľov budeme vždy uchovávať len tak dlho, ako to vyžadujú naše zákonné/účtovné/údajové povinnosti alebo ako je to potrebné na prevádzku služby.

Pri rozhodovaní o dĺžke uchovávania údajov zohľadňujeme objem, povahu a citlivosť údajov a potenciálny vplyv ich úniku v prípade porušenia ochrany údajov.

Na daňové účely musíme uchovávať údaje o vyúčtovaní a nákupoch zákazníkov najmenej 8 rokov, aby sme splnili naše zákonné povinnosti.

Za určitých okolností môžeme údaje použiť v anonymizovanej podobe na štatistické účely, pričom v takom prípade budeme údaje uchovávať neobmedzený čas bez akýchkoľvek informácií.

Práva návštevníka
Ako občanovi Európskej únie poskytuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) používateľom tejto stránky nasledujúce práva:

a, prístup k osobným údajom

Používatelia stránky majú právo požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré uchováva www.vovoland.sk. Žiadosti sa zvyčajne vyhovie bezplatne do 14 dní od podania žiadosti.

V prípade opakovaných, zneužívajúcich, neopodstatnených žiadostí môže spoločnosť „VovoLand“ účtovať mierny poplatok za poskytnutie údajov a môže požadovať dodatočný čas na poskytnutie údajov.

Okrem toho bude spoločnosť „VovoLand“ pred poskytnutím údajov požadovať preukázanie totožnosti, aby sa zabránilo ich zneužitiu. Ak chcete požiadať o osobné údaje, pošlite nám e-mail na adresu vovoland@vovoland.sk.

b, Úprava osobných údajov

Ak boli osobné údaje zmenené alebo nesprávne poskytnuté, používatelia majú právo požiadať o ich zmenu. Ak chcete zmeniť osobné údaje, kontaktujte nás na adrese vovoland@vovoland.sk.

c, Žiadosť o vymazanie osobných údajov

Používatelia majú právo požiadať o vymazanie všetkých svojich osobných údajov. Žiadosti sa vyhovie bezplatne do 14 dní od podania žiadosti. Po vymazaní osobných údajov už nebude používateľský účet dostupný a nebudú k dispozícii žiadne zakúpené materiály, pretože osobné údaje spojené s používateľským účtom sú nevyhnutné na prístup k službe.

Spoločnosť VovoLand si pred vymazaním osobných údajov vyžiada doklad totožnosti, aby sa zabránilo ich zneužitiu. Ak chcete vymazať osobné údaje, kontaktujte nás na adrese vovoland@vovoland.sk.

d, Žiadosť o obmedzenie spracovania osobných údajov

Používatelia majú právo požiadať o obmedzenie poskytovania svojich údajov tretím stranám (partnerom služby). Pri podávaní žiadosti je možné identifikovať partnerov služieb, ktorých poskytovanie sa má obmedziť.

Je dôležité poznamenať, že spolupráca s niektorými poskytovateľmi služieb je nevyhnutná pre fungovanie stránky (napr. Barion ako poskytovateľ platobných služieb), takže v prípade ich obmedzenia budú služby stránky pre používateľa nedostupné.

Spoločnosť „VovoLand“ pred obmedzením prenosu osobných údajov požaduje preukázanie totožnosti, aby sa zabránilo ich zneužitiu. Ak chcete obmedziť prenos osobných údajov, kontaktujte nás na adrese vovoland@vovoland.sk.

Používanie tzv. osobných údajov na stránke www.vovoland.sk, v e-mailových správach a reklamách je zakázané. „cookies“ a podobných technológií, ako sú sledovacie kódy, re-marketingové značky, pixely, ktoré sa aktivujú po súhlase používateľa.

Tieto technológie nám pomáhajú lepšie pochopiť správanie a záujmy používateľov, čím nám pomáhajú fungovať efektívnejšie a účinnejšie.

Naším cieľom je, aby stránka www.vovoland.sk bola pre používateľa čo najprívetivejšia a najosobnejšia. Ak si používateľ želá odmietnuť zhromažďovanie neosobných informácií týmito technológiami, môže tak urobiť spôsobmi uvedenými nižšie:

použitím upozornení na súbory cookie zobrazených na stránke, aby ste zakázali ich načítavanie
vypnutím „cookies“ v prehliadači alebo pomocou tohto nástroja (http://www.youronlinechoices.eu/).
Viac informácií o ďalších súboroch cookie a sledovacích kódoch na stránke www.vovoland.sk nájdete v našom vyhlásení o súboroch cookie.

Návrat hore